Pyetjet më shpesh të parashtruara

kategorite

Përgjithshem

Çka është Forza?

Forza është titulli I produktit tone-kredit deri në rrogë me pronësi të SHF Digital Finance Internacional Dooel Shkup.

A jepni vërtetim për refinansim të kreditit ose mbylljes së kreditit?

Patjetër,përderisa ju keni nevojë për njërën nga ketë vertetime paguani shumën e 490,00 MKD në yhirrollogarinë e NLB Bankës 210-071664000102 (kjo llogari është vetëm për pagesat e vërtetimeve) me rend të pagesës numrin Amë të sfrztëyuesit të kreditit, Fletëpagesën dërgojeni në Viber/Whats up/Facebokl messenger ose në info@digitalfinance.mk me qëllim që ta vërtetojmë pagesën dhe të jua dërgojmë vërtetimin më së vonti për një orë pas pranimit të provës për pagesën tuaj. Ju faleminderit.

Çka është kredit deri në rrogë?

Kredit deri në rrogë është kredit afatshkurtër që ju mundëson huazimin e mjeteve me peridhë kohore afatshkurtër prej 30 ditë.Krediti deri në rrogë do të ju mundëson mjete të nevojshme të të hollave për mbulimin e nevojave tuaja financiara afatshkurtër.

Pse të zgjedhni kredit deri në rrogë?

Gati se cdoherë ekzistojnë harxhime të paparashikueshme, situate kur rroga harxhohet para kohe pse mbesin mjete të pa mjaftueshme deri në rrogën e ardhshme,atëherë zgjidhja e vërtetë për ju është krediti deri në rrogë.Gjithë cka duhet ështe të na kontaktorni ose ta mbushni online apikimin ,pa e lëshuar fare komoditetin e shtëpise tuaj,zyres ose ku do që të ndodheni gjatë mbushjes së aplikimit,

Si funkcionon kreditit deri në rroge?

 • Mbushja eonline aplikimit osse kontaktoni Forza timin
 • Vërtetim I vendimit të aprovimit dhe pagesës së kreditit
 • Nënshkrimi I kontratës së kreditit online
 • Pagesa e mjeteve në zhirro llogarinë tuaj
 • Pagesa e kreditit

Përse Forza?

Përparësitë q ua mundëson Forza kredit:

 • aplikim online ose nëpërmjet telefonit
 • aplikim vetë me letërnjoftim/pasaportë
 • thirje telefonike kthyese menjëherë pak aplikimit
 • pagesa e kreditit në zhirrollogarinë tuaj me afat më te shkurt të mundshëm

A mundem të shfrytëzoj më shumë Forza kredite në të njejtën kohë?

Jo,mund të shfrytëzoni vetëm një Forza kredit,por ditn e ardhshme pas pagesës së të njejtit, ju mund të aplikoni për kredit të ri,mvarësisht nga kampanja momentale ,me atë që fitoni përfitime të caktuara si klineti jonë I rregullt I cili në kohë I krzen obligimet e tij,

A mund të aplikoj për Forza kredit përderisa kam huazuar edhe në institucione tjera financiare?

Cdo njeri ka të drejtë të aplikon pa marë parasysh huazimeve të tjera financiare, Përderisa në kohë I krzeni obligimet e juaja për pagesën e kreditit,kartelave kreditore si dhe të të gjitha produkteve të mara na institucione financiare, a me atë nuk jeni të evidentuar me kualifikim të keq në bironë kreditore të maqedonase ,nuk ju paraqet problem kreditin q e kërkoni në DFI të ju aprovohet dhe pagohet.

Si mund të aplikoj pë Forza kreditin e ardhshëm?

Pas mbzlljes së kreditit tuaj ,duhet пërditesimi I profilit tuaj, Pasi të bëhet përditësimi mundet menëherë të keni qasje në mbushjen e aplikimit të rri për kredit.

Cilat janë shpenzimet e aprovimit të Forza kreditit?

Shpenzimet për aplikit dhe aprovim të Forza kreditit përbëhen nga proviioni afatshkurtër I cili paguhet gjatë pagesës së kreditit.

Kushtet

Cilat janë kushtet për aplikim për kredit?

 • Të keni minimum 18 vjet maksimum 70 vjet.
 • Të jeni nënshtetas I Rapublikës së Maqedonisë.-Të keni zhirro llogarinë tuaj.
 • Të keni adresën elektronike tuaj (email).
 • Të keni numër tuaj të telefonit.
 • Të keni të ardhura të rregullta mujore në bazë të rrogës /penzionit.-Тë keni aftësi për kredit.

Cilat dikumente janë të nevojshme për aplikim për kredit?

Për të aplikuar për Forza kredit duhet të keni letër njoftim valid ose pasaportë si document indentifikues, numër të kartelës shëndetësore dhe numër I vetëm tatimor (vetëm për të punësuar).-Letër njoftimi I skenuar ose I fotografuar në të dy anët (document I patjetësrueshem për të gjithë aplikantët) –Numri I kartelës shëndetesore (I obligueshëm për penzionistët)-Numri tatimor(I obligueshëm për të punesuarit)- Dokumentet e nevojshme duhet ti ngjitni në profiling tuaj shfrztëzues ose në web faqën tone foray.mk ose ti dërgoni ne adresën elektronike info”digitalfinance.mk Përderisa në situate të ndrzshme ekyiston mundësia të dërgoni dokumente shtesë, do të jeni të informuar në kohë.

Procesi

Cfare ndodh kur të zgjedh ’’ Apliko tani’?

Pas klikimit të butonin Apliko tani paraqitet një dritare ku duhet ti ndiqni hapat dhe me çranimin e kushteve I shënoni të dhënat tuaja personale dhe informacionet , dhe me këtë jeni një hap afër kompketimit të aplikimit tuaj. Kshtu që në moment të aplikimit ti keni të disponueshme të dhënat e rradhës : celulari juaj, numri I zhiro llogarisë bankare, letërnjoftimi ose paraposrti dhe kartela shëndetesore.M ekujdes kontrolloni rrjedhën e të dhënave gjatë aplikimit të kreditit në Forya kredit. Për informacione shtesë mundeni lirisht të na kontaktoni në numrin e telefonit 02/323 6666 cdo ditë nga e Hëna deri të Premtën nga ora 08:00 deri në 20:00 e Shtunë nga ora 09:00 deri në 17:00 dhe e Diel nga ora 10:00 deri në 15:00. Me kompletimin e aplikimit dhe përpunimit të saj do të merrni përgjigje për peridhë më ë shkurtër të mundshme

Sa kohë është e nevojshme për pagesën e kreditit?

Përgjigja e kësaj pyetje mvaret nga koha që ju duhet për komoletimin e aplikimit tuaj. Në përgjithëesi përpunimi I apikimit tuaj dhe pagesa bëhen peë kohë shumë të shkurtër.

Si do të jem i/e informuar për aprovimin e kreditit?

Për vendimin e aprovimit dhe pagesës së kreditit do të jeti të informuar nëpërmjet SMS-it dhe adresës suaj elektronike (email). Kjo informatë do të përcohet në formë të mesazhit në profiling tuaj shrytëzues në veb faqën tone

A janë të evidentuara të dhënat e DFI-së ne në bironë kreditore të Maqedonisë (KBM)?

Po, DFI si shoqëri financiare vayhdimisht ndrrron dhe evidenton të informacione në lidhje me aplikimet e Forza kreditëve dhe birosë kreditore maqedonse.

A kryen DFI kontrolle të kreditëve?

Po, DFI si kompani e përgjegjshme krzen kontrolle ne bironë kreditore maqedonase dhe aprovon dhe paguan kredite vetëm klientëve me histori kreditore të rregullt.

Kushtet për pagesa

Deri në cilën shumë dhe periudhë kohore mund të aplikoj?

Forza krediti deri në rrogë mund të ju aprovohet në vlerë prej 3000 den deri ne 30000 den pë klientët tanë të rregullt,me periudhë të pagesës kohore të shkurtë për 30 ditë. Krediti me pagesë fikse mujore mund të ju aprovohet në shumë prej 30000 den deri në 120000 den në periudhë kohore prej 3 deri në 24 muaj . Shuma Që paguhet ygjidhet individualisht nga çdo klient duke marë parasysh të ardhurat mujore dhe historinë kreditore. Për informacione shtesë kontaktoni agjentët tanë në 02/3236-666.

Sa është vlera e shpenzimeve për kreditin?

Oferta momentale promotive -50% I provizionit për kreditin e pare. Të gjitha shpenzimet për kreditin janë të disponueshme dhe transparente të treguara gjatë procesit të aplikimit. Përderisa shpenzimet e parapara nuk janë të pranueshme nga ju , keni opcion të mos vazhdoni procesin e nënshkrimit të kontratës. Kontrata për kredit konsiderohet e kyqur në momenti I nënshkrimit. Në atë mënyrë nuk jeni të obliguar ta pranoni kontratën para se ta nvnshkruani.

Sa duhet të kthej në ditën e pagesës së kreditit?

Në përputhshmëri me kontratën e kreditit në ditën që ju skadon krediti , ju keni obligim ta ktheni shumën e kreditit që e keni huazuar me provizion të kyqur për aplikim, përpunim, aprovim dhe administrim e llogaritur në shumë e kreditit.

A është e nevojshme ti dërgoj dokumentet në formë të shkruar?

Në numrin më të madh të rasteve nuk kemi nevojë ti dërgoni dokumentet nv formë të shkruar vetëm në raste kur krediti juaj përmban të dhëna të pa përfunduara dhe dyshuese, saktësia e të cilës do të duhet të vërtetohet me document përkatës.

Për sa kohë krediti do të paguhet në zhiro llogarinë time ?

Pagesa bëhet cdo 15 minuta në mvarësi të periudhës kohore të aplikimit. Shpejtsia e cila krediti do të paguhet në zhiro llogarinë tuaj mvaret nga banka me të ciën ju bashkëpunoni.

A mundem ta paguaj kreditin parakohe?

Pagesa e kreditit dhe shpenzimet e kyqura mund ti kryeni në cdo kohë para skadimit të afatit të kreditit , duke mos pasur shpenzime shtesë për pagesën e parakohshme nga ana e DFI.

A ka opcion për vazhdimin e afatit të pagesë së kreditit?

Po, ekziston mundësia e vazhdimit të afatit të pagesës së kreditit përderisa nuk e keni mbërtiur limitin maksimal të lejuar për prollongim. Afati I pagesës së kreditit është e mundësuar të vazhdohet 17 herë pas skadimit të dates inicijale të afatit të kreditit të nënvizuar në kontartën për kredit. Për realizimin e kërkesës suaj për vazhdimin e afatit duhet të paraqiteni në profilin tuaj shfrytëzues në forza.mk ose tra kontaktoni timin e Forcës në numrin e telefonit 02/3236-666.

Cka mund të bëj përderisa skam mundësi ta kthej kreditin në kohë?

Përderisa nukk keni mundësi ta kryeni pagesën e kreditit tuaj në kohë , ju lutemi kontaktoni timin e Forcës në numrin e telefonit 02/3236-666 ose zgjidhni opcionin e vazhdimit të afatit të pagesës , e cila është e disponueshme në profilin tuaj shfrytëzues. Pastaj kryeni pagesën e provizionit për vazhdim të afatit. Vazhdimi I afatit o të aktivizohet menjëherë pas pranimit të pagesës.

Pyetje teknike

Si të kyqem në profilin tim shfrytëzues në forza.mk?

Duhet të hynui në veb faqën tone forza.mk dhe të klikoni në fushën “Hyni në “ në këndin e sipërm të djathtë.

Çfarë duhet të bëj nëse e harroj fjalëkalimin?

Nëse e harroni fjalëkalimin për hyrje të profilit tuaj shfrytëzues, Ju lutemi të klikoni në fushën Hyni në “ në këndin e sipërm të djathtë. Pastaj klikoni në linkun “Fjalëkalim I harruar” dhe ndjekni hapat.

А është aplikimi I sigurtë ?

Po, procesi I aplikimit është I sigurtë. Të gjitha informacionet e Juaja përçohen duke e shfrytëzuar teknologjinë më të re për mbrojtje

Aplikoj nëpërmjet Iphone/Ipad, më paraqitet kërkesë për paraqitjen e biskvotave dhe nuk e di si ta kryej?

Klikoni në “Settings” dhe pastaj zgjidhni kërkuesin “Saffari” në celularin tuaj. Në meny shtypni butonin “Privacy” dhe ndryshoni opcionin “Block Cookies” dhe “Never”.

Aplikoj nëpërmjet telefonit me sistem operativ Android, si ti mundësoj biskotat?

Klikoni në aplikimin Kërkues (explorer), pastaj klikoni në butonin e majtë poshtë për opcione dhe lëvizni poshtë në Settings- Privatësi dhe Mbrojtje (privacy and security) – Prano (accept) cookies.

nuk e shifni oyetjen tuaj ketu? Na kontaktoni
 • Borrow up to 30,000 den
 • Repayment period 30 or 60 days
 • 0% Costs for the first loan up to 12,000 den
 • Huazo deri ne 180 000 den
 • Afati i pageses deri ne 36 muaj
 • Paga mujore
ден
ден
ден
dite
dite
dite

Ви треба помош?

Нашите оператори го очекуваат Вашиот повик секој работен ден од Понеделник до Петок од 08:00 – 20:00 часот, Сабота од 09:00 – 17:00. Не заборавајте дека вршиме исплата и во Сабота.

02/ 323 6666

Понеделник - Петок 08:00 - 20:00
Сабота 09:00 - 17:00
Partner Locations

Дали знаевте?

Можете да аплицирате за FORZA кредит и кај нашите партнери
zgjidhni lokacionin me te afert
Menyja kryesore

Call back