Доколку прв пат аплицирате за Форца кредит, Ве молиме изберете износ, рок и кликнете на копчето “Испрати го барањето”. За дополнителна помош при аплицирањето кликнете на копчето “Инструкции”.
payment.title
payment.icon0
payment.icon1
payment.icon2
payment.text0:
payment.banks.i0.title
payment.bankLabels.row0:
payment.banks.i0.row0
payment.bankLabels.row1:
payment.banks.i0.row1
payment.bankLabels.row2:
payment.banks.i0.row2
payment.bankLabels.row3:
payment.banks.i0.row3
payment.banks.i1.title
payment.bankLabels.row0:
payment.banks.i1.row0
payment.bankLabels.row1:
payment.banks.i1.row1
payment.bankLabels.row2:
payment.banks.i1.row2
payment.bankLabels.row3:
payment.banks.i1.row3
payment.banks.i2.title
payment.bankLabels.row0:
payment.banks.i2.row0
payment.bankLabels.row1:
payment.banks.i2.row1
payment.bankLabels.row2:
payment.banks.i2.row2
payment.bankLabels.row3:
payment.banks.i2.row3
payment.banks.i3.title
payment.banks.i3.text